Strona główna » Polityka prywatności
Opinia o produkcie
Super kuleczki sprawdzały mi się przez cały sezon 2014 zarówno wiosną , latem czy jesienią na różnych wodach na których łowię, niema różnicy czy to jezioro…
Ocena produktu 5/5
Kontakt
Informacje

Fantazy Baits Hubert Pilszak

Nekla 62-330 ul. Mickiewicza 15
Nip: 7891687248
Reg: 301713158
Email: fantazybaits@interia.pl

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
 
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH
 3. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH
 4. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TRESCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA
 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem  serwisu sklepfantazybaits.pl jest Hubert Pilszak wykonujący działalność gospodarczą pod nazwą Fantazy Baits Hubert Pilszak z siedzibą w Nekli 62-330 ul. Mickiewicza 15, Nip: 7891687248, Reg: 301713158, adres poczty elektronicznej: fantazybaits@interia.pl , zwany dalej Administratorem i będący jednocześnie usługodawcą.
 2. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.), oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 ze zm.)
 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których nie dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnymi z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 4. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Polityki Prywatności z dużej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Serwisu.
 
 1. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH
 1. Dane osobowe użytkowników, zbierane przez administratora, są wykorzystywane do celów marketingowych, kontaktowania się z użytkownikiem oraz innych czynności związanych z wykonywaniem usługi elektronicznej.
 2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe użytkowników:
 1. Imię i nazwisko
 2. Adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto)
 3. Numer telefonu
 4. Adres e-mail
 1. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
 1. Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał użytkownik.
 2. Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
 3. Informacje o skorzystaniu przez użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną
 1. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 2 jest niezbędne do świadczenia przez usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach serwisu lub zawarciu umów o świadczenie usług droga elektroniczną.
 
 1. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH
 1. Korzystanie z serwisu, zawieranie umów o świadczenie usług droga elektroniczną za pośrednictwem serwisu, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez usługodawcę.
 2. Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (U. nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:
 1. Osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.
 2. Jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie, której  dane dotyczą.
 1. Przetwarzanie danych osobowych przez administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w ust. 2. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (ust. 2 pkt. b). Dodatkowo przed zawarciem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną dostępnych za pośrednictwem serwisu użytkownik jest informowany o konieczności akceptacji regulaminu.
 
 1. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA
 1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 3. W celu realizacji uprawnień o których mowa w ust. 1 i 2 można korzystać przez przesyłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: fantazybaits@interia.pl
 
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetworzonych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Usługodawca wprowadził środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną. 

Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl